• สามารถยืมรถจักรยานจากสถานีหนึ่ง ไปคืนที่สถานีอื่นของโครงการได้
 • ใช้ระบบสมาชิกในการยืม-คืนจักรยาน ผ่านบัตรสมาชิก
 • ระบบจักรยานสาธาณะ มีเทคโนโลยีล้ำสมัยใช้พลังงานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • สถานีจักรยานใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
 • กล่องควบคุมจักรยาน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานที่ถูกสะสมโดยการปั่นจักยานผ่านไดนาโม
 • จักรยาน มีไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลัง ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการปั่น
 • มีสายล็อกจักรยานสามารถจอดรถจักรยานชั่วคราวได้อย่างปลอดภัย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยที่มีระบบจักรยานสาธารณะที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย • พาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
 • ลดการเดินทางโดยอาศัยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
 • ทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและใช้งานง่าย
 • เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 • สร้างระบบขนส่งที่ยั่งยืน
 • วัฒนธรรมการเดินทางโดยไม่ทำลายสิ่งแวตล้อม