• ตำแหน่งสถานีจักรยาน 5 สถานี

  • ประตูทางเชื่อมจัตุรัสจามจุรี

  • ลานจักรพงษ์

  • อาคารบรมราชกุมารี

  • อาคารจารจุรี

  • หอพักนิสิต